Business Ad Network Aktualności

Aktualności

 • 2016-10-27 15:53:25
  Ogłoszenie Planu Połączenia

  Zarząd spółki Business Ad Network Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339763, o numerze REGON 021093726, o numerze NIP 8982166076, z kapitałem zakładowym w wysokości 312.000 zł (dalej: „Business Ad Network Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”)

  - działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 28 października 2016 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółki Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580004, o numerze NIP: 5272645593, o numerze REGON: 142742958, z kapitałem zakładowym w wysokości 317.957.850 zł - wpłaconym w całości (dalej: „Grupa Wirtualna Polska S.A.” lub „Spółka Przejmująca”) i Business Ad Network Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem:
  http://ban.pl/aktualnosci/

  Zarząd BAN Sp. z o.o.
  Michał Dzienisz – Prezes Zarządu

  Warszawa, dnia 28 października 2016 r.


  Pliki do pobrania:
  Plan połączenia